Dataskyddsförklaring

1. Översikt över dataskyddet

Allmän information

De nedanstående anvisningarna ger en enkel överblick över vad som händer med dina personrelaterade data, när du besöker vår webbplats. Personrelaterade data är alla data, med vilka du kan identifieras. Du hittar utförlig information på temat dataskydd i vår dataskyddsförklaring efter den här texten.

Dataregistrering på vår webbplats

Vem ansvarar för dataregistreringen på vår webbplats?

Databearbetningen på vår webbplats sköts av webbplatsägaren. Dennes kontaktuppgifter hittar du under Impressum på den här webbplatsen.

Hur registrerar vi dina data?

Dina data samlas delvis in genom att du meddelar oss dem. Det kan handla om exempelvis sådana som du anger i ett kontaktformulär.

Andra data registreras automatiskt av våra IT-system vid besök på vår webbplats. Det rör sig då mest om tekniska data (exempelvis webbläsare, operativsystem och tid för webbplatsbesöket). Registreringen av den här datan sker automatiskt, så snart du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina data till?

En del av datan samlas in för att säkerställa ett felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för analys av ditt beteende som användare.

Vilka rättigheter har du beträffande dina data?

Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade, personrelaterade data. Du har dessutom rätt att begära ändring, spärrning och radering av uppgifterna. Du kan alltid kontakta oss under den adress som anges i Impressum gällande ovanstående och andra frågor som rör dataskyddet. Vidare har du rätt att lämna klagomål till den övervakande myndigheten.

Dessutom har du rätt att under vissa omständigheter begära en begränsning av bearbetningen av dina personrelaterade data. Detaljerna finns under ”Rätt till begränsning av bearbetning” i dataskyddsförklaringen.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

Ditt surfbeteende kan utvärderas statistiskt vid besök på vår webbplats. Det sker främst genom kakor och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende görs i regel anonymt, vilket innebär att surfbeteendet inte kan spåras till dig. Du kan invända mot den här analysen eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. I den nedanstående dataskyddsförklaringen hittar du detaljerad information.

Du kan invända mot den här analysen. I dataskyddsförklaringen informerar vi om möjligheterna till invändning.

2. Allmän och nödvändig information

Dataskydd

De ansvariga för den här webbplatsen tar skyddet av dina personliga data på mycket stort allvar. Vi bearbetar dina personrelaterade data konfidentiellt samt enligt de lagstiftade dataskyddsföreskrifterna och den här dataskyddsförklaringen.

När du besöker den här webbplatsen, samlas olika personrelaterade data in. Personrelaterade data är uppgifter, med vilka du kan identifieras. I den föreliggande dataskyddsförklaringen förklaras vilka data vi samlar in och vad vi använder dem till. Där förklaras även hur och i vilket syfte det sker.

Vi informerar om att dataöverföringen på Internet (exempelvis vid kommunikation per e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det går inte att skapa ett dataskydd utan säkerhetsluckor.

Hänvisning till den ansvarige

Den ansvarige för databearbetningen på den här webbplatsen är:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
Tyskland

Telefon: 0049-5204-915-0
E-post: info@hoermann.de

Den ansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer över syftet med och medlen för bearbetning av personrelaterade data (namn, e-postadress och liknande).

Återkallande av godkännande till databearbetningen

Många databearbetningsprocesser är möjliga först efter ditt uttryckliga godkännande. Du kan när som helst återkalla ett tidigare godkännande. Det räcker då att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Rättmätigheten till den fram till återkallandet utförda databearbetningen berörs inte av återkallandet.

Rätt att göra invändningar mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (artikel 21 i DSGVO, tysk dataskyddslag)

Sker databearbetningen utifrån artikel 6, avsnitt 1, bokstav e eller f i DSGVO, har du när som helst rätt att, utifrån orsaker som finns i din särskilda situation, göra invändningar mot bearbetning av personrelaterade data. Det gäller även för en profilering som stöder sig i de här bestämmelserna. Den rättsliga grund, som en bearbetning vilar på, anges i den här dataskyddsförklaringen. Gör du invändningar, kommer vi inte längre att bearbeta dina berörda personrelaterade data, utom om vi kan bevisa, att det finns tvingande skyddsvärda orsaker till bearbetningen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om bearbetningen är avsedd för hävdande, utövande eller försvar av juridiska anspråk (invändning enligt artikel 21, avsnitt 1 i DSGVO).

Bearbetas dina personrelaterade data för att skicka ut direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot bearbetning av dina personrelaterade data. Det gäller även för en profilering, om den står i förbindelse med sådan direktreklam. Gör du invändningar, används dina personrelaterade data inte längre för direktreklam (invändning enligt artikel 21, avsnitt 2 i DSGVO).

Rätt att lämna klagomål till den övervakande myndigheten

Vid brott mot DSGVO har den berörde rätt att lämna klagomål till den övervakande myndigheten, särskilt i den medlemsstat där hemvisten finns, där arbetsplatsen finns eller där det förmodade brottet har ägt rum. Rätten att lämna klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till överföring av data

Du har rätt att i ett vanligt, maskinläsbart format till dig själv eller till tredje person begära ut data som vi bearbetar automatiserat utifrån ditt godkännande eller för att följa ett avtal. Begär du en direktöverföring av data till en annan ansvarig person, sker det endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- respektive TLS-kodning

På den här webbplatsen används SSL- eller TLS-kodning av säkerhetsskäl och som skydd vid överföring av konfidentiellt innehåll, exempelvis beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som ägare av webbplatsen. En kodad förbindelse identifieras genom att ”http://” ändras till ”https://” på adressraden på webbläsaren och på låssymbolen på din webbläsarrad.

När SSL- respektive TLS-kodningen är aktiverad, kan den data, som du skickar till oss, inte läsas av tredje person.

Ursprung, spärrning, radering och ändring

Inom ramen för de gällande bestämmelserna har du alltid rätt att få kostnadsfri information om dina lagrade, personrelaterade data, deras ursprung, mottagare och syftet med databearbetningen samt att vid behov få dem ändrade, spärrade eller raderade. Du kan alltid kontakta oss under den adress som anges i Impressum gällande det ovanstående och andra frågor som rör personrelaterade data.

Rätt till begränsning av bearbetningen

Du har rätt att begära en begränsning av bearbetningen av dina personrelaterade data. Du kan alltid kontakta oss under den adress som anges i Impressum gällande det ovanstående. Rätt till begränsning av bearbetningen finns i följande fall:

 • Bestrider du korrektheten i dina av oss lagrade, personrelaterade data, behöver vi i regel tid för att kontrollera det. Under tiden som kontrollen pågår har du rätt att begära en begränsning av bearbetningen av dina personrelaterade data.
 • Skedde eller sker bearbetningen av dina personrelaterade data orättmätigt, kan du begära en begränsning av databearbetningen istället för en radering.
 • Behöver vi inte dina personrelaterade data längre, men du behöver dem för utövande, försvar eller hävdande av juridiska anspråk, har du rätt att begära en begränsning av databearbetningen istället för en radering.
 • Har du gjort invändningar enligt artikel 21, avsnitt 1 i DSGVO, måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte är fastlagt vems intresse som väger tyngst, har du rätt att begära en begränsning av bearbetningen av dina personrelaterade data.

Har du begränsat bearbetningen av dina personrelaterade data, får de – bortsett från lagringen av dem – bearbetas endast efter ditt godkännande eller för hävdande, utövande eller försvar av juridiska anspråk eller som skydd av en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av orsaker som rör ett viktigt, offentligt intresse inom den Europeiska Unionen eller en medlemsstat.

3. Dataskyddsansvarig

Lagstadgat föreskriven dataskyddsansvarig

Vi har utsett en dataskyddsansvarig för vårt företag.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens
Tyskland
E-post: datenschutz@hoermann.de

4. Dataregistrering på vår webbplats

Cookies

På delar av webbplatsen används så kallade cookies. De gör ingen skada på din dator och de innehåller inga virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och som lagrar din webbläsare.

De flesta av de kakor som vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies lagras på din maskinvara, tills att du raderar dem. De här cookisarna möjliggör för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt, att du informeras om placeringen av cookies och att du tillåter cookies endast i det enskilda fallet, att du utesluter placering av cookies antingen i vissa fall eller generellt samt att du aktiverar en automatisk radering av cookies, när webbläsaren stängs. Vid inaktivering av cookies kan webbplatsens funktioner begränsas.

Cookies som är nödvändiga för utförandet av den elektroniska kommunikationen eller för tillhandahållande av vissa av dig önskade funktioner (exempelvis varukorgsfunktion), lagras enligt artikel 6, avsnitt 1, bokstav f i DSGVO. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse i att lagringen av cookies leder till ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av dennes tjänster. Lagras andra cookies (exempelvis för analys av ditt surfbeteende), behandlas de separat i den här dataskyddsförklaringen.

Serverloggfiler

Ägaren till webbplatsen samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare förmedlar automatiskt till oss. Det gäller:

 • Typen av webbläsare och versionen
 • Det använda operativsystemet
 • Hänvisnings-URL
 • Värdnamnet på den dator som används
 • Tidpunkten för serverförfrågan
 • IP-adressen

Det sker ingen sammanslagning av de här uppgifterna med andra datakällor.

Registreringen av de här uppgifterna sker enligt artikel 6, avsnitt 1, bokstav f i DSGVO. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri visning och en optimering av sin webbplats. Därför måste serverloggfilerna registreras.

Kontaktformulär

Skickar du förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär, sparar vi dina uppgifter från formuläret, inklusive alla av dig angivna kontaktdata, med avseende på bearbetning av förfrågan och eventuella anslutande frågor. De här uppgifterna lämnar vi inte vidare utan ditt godkännande.

Bearbetningen av alla i kontaktformuläret angivna data sker därmed uteslutande enligt ditt godkännande (artikel 6, avsnitt 1, bokstav a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla godkännandet. Det räcker då att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Rättmätigheten till den fram till återkallandet utförda databearbetningsprocessen berörs inte av återkallandet.

Alla data som du angett i kontaktformuläret stannar hos oss, tills att du begär en radering, återkallar ditt godkännande till lagringen eller för att syftet med datalagringen upphör (exempelvis när bearbetningen av din förfrågan är klar). Tvingande, lagstadgade bestämmelser, särskilt lagringsfrister, berörs inte.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

På den här webbplatsen används funktionerna i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade kakor. Det är textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur webbplatsen används. Den information som en kaka skapar om din användning av webbplatsen överförs i regel till en server hos Google i USA, där den lagras.

Lagringen av Google Analytics-kakor och användningen av analysverktyg sker enligt artikel 6, avsnitt 1, bokstav f i DSGVO. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse av analysen av användarens beteende för att optimera såväl sitt webberbjudande som sin reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på den här webbplatsen. Därmed förkortas din IP-adress av Google inom den Europeiska Unionens medlemsstater eller i andra avtalsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inför överföringen till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen av Google till en server i USA för att sedan förkortas där. På webbplatsägarens uppdrag kommer Google att använda den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen. Sedan sammanställer Google rapporter om aktiviteterna på webbplatsen åt webbplatsägaren och tillhandahåller ytterligare tjänster rörande användningen av webbplatser och Internet. De IP-adresser som sänds från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra data av Google.

Insticksprogram för webbläsare

Du kan förhindra att kakor lagras genom att göra en inställning i din webbläsare. Men vi vill informera dig om att du då eventuellt inte kan nyttja alla funktioner på webbplatsen i full utsträckning. Du kan även hindra Googles registrering av de via kakan skapade och de utifrån din användning av webbplatsen relaterade uppgifterna (inklusive din IP-adress) liksom Googles bearbetning av de här uppgifterna genom att ladda ned och installera det under följande länk tillgängliga insticksprogrammet för webbläsare: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Invändning mot dataregistering

Du kan förhindra en registrering av dina data genom Google Analytics genom att klicka på länken nedan. Då placeras en opt-out-kaka som förhindrar registrering av dina data vid framtida besök på den här webbplatsen: Inaktivera Google Analytics..

Du hittar mer information om hanteringen av användardata gällande Google Analytics i Googles dataskyddsförklaring: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Orderbearbetning

Vi har slutit ett avtal om orderbearbetning med Google och uppfyller alla de tuffa kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna vid användningen av Google Analytics.

Demografiska data hos Google Analytics

På den här webbplatsen används Google Analytics-funktionen ”Demografiska data”. Därmed kan rapporter, som innehåller utsagor om besökarens ålder, kön och intressen, skapas. Datan kommer från intresserelaterad reklam från Google och från besökardata från tredjepartsleverantörer. Datan kan inte kopplas till en viss person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen via visningsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt motsätta dig en registrering av dina data genom Google Analytics, se punkten ”Invändning mot dataregistering”.

Webtrekk

För den statistiska utvärderingen av användningen av våra webbplatser och för optimering av våra erbjudanden använder vi oss av teknologierna från Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com).

Inom ramen för användningen av de här webbplatserna samlas information, som din webbläsare förmedlar, in och utvärderas. Det sker genom en teknologi som bygger på kakor och så kallade pixlar som är integrerade på alla webbplatser. Följande data samlas in: Förfrågan (namnet den begärda filen), webbläsartyp/-version, webbläsarspråk, operativsystem, inre upplösning av webbläsarfönstret, bildskärmsupplösning, Javascript-aktivering, Java På/Av, kakor På/Av, färgdjup, hänvisnings-URL, IP-adress (samlas in enbart anonymiserat och raderas direkt efter användningen), tid för åtkomsten, klick.

En direkt identifiering av en person är alltid utesluten. Alla insamlade data är avsedda för att skapa anonyma användningsprofiler som bildar underlag för webbstatistik. De data som samlats in med Webtrekk-teknologierna används inte till att identifiera besökaren på de här webbplatserna utan ett särskilt godkännande från den berörde. De sammanförs heller aldrig med personrelaterade data, om den person som har pseudonymen. Är du intresserad av de uppgifter som sparats om dig? I så fall ska du kontakta oss och ange ditt individuella och anonymiserade Webtrekk-Cookie-ID, som kan visas i webbläsaren med följande länk: Visa ditt Webtrekk-Cookie-ID (EID) här.

Insamlingen och lagringen av data genom Webtrekk kan när som helst motverkas för framtiden. Öppna då följande länk. För att bekräfta innehållet i länken sätts en så kallad opt-out-kaka på ditt datamedium. Den kakan gäller i 5 år. Tänk på att, om du raderar alla kakor på din dator, kommer även opt-out-kakan att raderas. Det innebär att om du fortfarande önskar motsäga dig den anonymiserade datainsamlingen genom Webtrekk, måste du sätta opt-out-kakan igen. Opt-out-kakan sätts för varje webbläsare på en dator. Besöker du vår webbplats både hemifrån och från arbetsplatsen, eller med olika webbläsare, måste du aktivera opt-out-kakan på alla webbläsarna på alla datorerna.

6. Insticksprogram och verktyg

Google Maps

På den här webbplatsen används karttjänsten Google Maps via en API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Det är nödvändigt att spara din IP-adress för att använda funktionerna i Google Maps. Den här informationen överförs i regel av Google till en server i USA för att sedan sparas där. Ägaren till den här webbplatsen har inget inflytande på dataöverföringen.

Användningen av Google Maps sker utifrån ett intresse av en tilltalande visning av våra online-erbjudanden och för att det ska vara enkelt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Det utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6, avsnitt 1, bokstav f i DSGVO.

Du hittar mer information om hanteringen av användardata i Googles dataskyddsförklaring: policies.google.com/privacy.

1. An overview of data protection
General

We are currently translating the following Privacy Policy into your local language. The local language version will soon be available here. Until then, we hope to satisfy your information needs with an English version. If you need help in translating this privacy policy before the local language version is online, please contact s.osterholt.vkgspam@spam.comspam@spam.comhoermann.de.

The following gives a simple overview of what happens to your personal information when you visit our website. Personal information is any data with which you could be personally identified. Detailed information on the subject of data protection can be found in our privacy policy found below.

Data collection on our website

Who is responsible for the data collection on this website?

The data collected on this website are processed by the website operator. The operator's contact details can be found in the website's required legal notice.

 

How do we collect your data?

Some data are collected when you provide it to us. This could, for example, be data you enter on a contact form.

Other data are collected automatically by our IT systems when you visit the website. These data are primarily technical data such as the browser and operating system you are using or when you accessed the page. These data are collected automatically as soon as you enter our website.

 

What do we use your data for?

Part of the data is collected to ensure the proper functioning of the website. Other data can be used to analyze how visitors use the site.

 

What rights do you have regarding your data?

You always have the right to request information about your stored data, its origin, its recipients, and the purpose of its collection at no charge. You also have the right to request that it be corrected, blocked, or deleted. You can contact us at any time using the address given in the legal notice if you have further questions about the issue of privacy and data protection. You may also, of course, file a complaint with the competent regulatory authorities.

Analytics and third-party tools

When visiting our website, statistical analyses may be made of your surfing behavior. This happens primarily using cookies and analytics. The analysis of your surfing behavior is usually anonymous, i.e. we will not be able to identify you from this data. You can object to this analysis or prevent it by not using certain tools. Detailed information can be found in the following privacy policy.

You can object to this analysis. We will inform you below about how to exercise your options in this regard.

2. General information and mandatory information
Data protection

The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

If you use this website, various pieces of personal data will be collected. Personal information is any data with which you could be personally identified. This privacy policy explains what information we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this happens.

Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

Notice concerning the party responsible for this website

The party responsible for processing data on this website is:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen

Telefon: 05204 -915 0
E-Mail: info@hoermann.de

The responsible party is the natural or legal person who alone or jointly with others decides on the purposes and means of processing personal data (names, email addresses, etc.).

Many data processing operations are only possible with your express consent. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Right to file complaints with regulatory authorities

If there has been a breach of data protection legislation, the person affected may file a complaint with the competent regulatory authorities. The competent regulatory authority for matters related to data protection legislation is the data protection officer of the German state in which our company is headquartered. A list of data protection officers and their contact details can be found at the following link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Right to data portability

You have the right to have data which we process based on your consent or in fulfillment of a contract automatically delivered to yourself or to a third party in a standard, machine-readable format. If you require the direct transfer of data to another responsible party, this will only be done to the extent technically feasible.

SSL or TLS encryption

This site uses SSL or TLS encryption for security reasons and for the protection of the transmission of confidential content, such as the inquiries you send to us as the site operator. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when it changes from "http://" to "https://" and the lock icon is displayed in your browser's address bar.

If SSL or TLS encryption is activated, the data you transfer to us cannot be read by third parties

Information, blocking, deletion

As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for which it has been processed. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted. You can contact us at any time using the address given in our legal notice if you have further questions on the topic of personal data.

3. Data protection officer
Statutory data protection officer

We have appointed a data protection officer for our company.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens

Email: datenschutz@hoermann.de / dataprotection@hoermann.com

4. Data collection on our website
Cookies

Some of our web pages use cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain any viruses. Cookies help make our website more user-friendly, efficient, and secure. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser.

Most of the cookies we use are so-called "session cookies." They are automatically deleted after your visit. Other cookies remain in your device's memory until you delete them. These cookies make it possible to recognize your browser when you next visit the site.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Cookies which are necessary to allow electronic communications or to provide certain functions you wish to use (such as the shopping cart) are stored pursuant to Art. 6 paragraph 1, letter f of DSGVO. The website operator has a legitimate interest in the storage of cookies to ensure an optimized service provided free of technical errors. If other cookies (such as those used to analyze your surfing behavior) are also stored, they will be treated separately in this privacy policy.

Server log files

The website provider automatically collects and stores information that your browser automatically transmits to us in "server log files". These are:

•    Browser type and browser version
•    Operating system used
•    Referrer URL
•    Host name of the accessing computer
•    Time of the server request
•    IP address

  These data will not be combined with data from other sources.

  The basis for data processing is Art. 6 (1) (f) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

  Contact form

  Should you send us questions via the contact form, we will collect the data entered on the form, including the contact details you provide, to answer your question and any follow-up questions. We do not share this information without your permission.

  We will, therefore, process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1)(a) DSGVO. You may revoke your consent at any time. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

  We will retain the data you provide on the contact form until you request its deletion, revoke your consent for its storage, or the purpose for its storage no longer pertains (e.g. after fulfilling your request). Any mandatory statutory provisions, especially those regarding mandatory data retention periods, remain unaffected by this provision.

  5. Analytics and advertising
  Google Analytics

  This website uses Google Analytics, a web analytics service. It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  Google Analytics uses so-called "cookies". These are text files that are stored on your computer and that allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there.


  IP anonymization
  We have activated the IP anonymization feature on this website. Your IP address will be shortened by Google within the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area prior to transmission to the United States. Only in exceptional cases is the full IP address sent to a Google server in the US and shortened there. Google will use this information on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity, and to provide other services regarding website activity and Internet usage for the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with any other data held by Google.

  Browser Plugin
  You can prevent these cookies being stored by selecting the appropriate settings in your browser. However, we wish to point out that doing so may mean you will not be able to enjoy the full functionality of this website. You can also prevent the data generated by cookies about your use of the website (incl. your IP address) from being passed to Google, and the processing of these data by Google, by downloading and installing the browser plugin available at the following link:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Objecting to the collection of data
  You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set to prevent your data from being collected on future visits to this site: Disable Google Analytics

  For more information about how Google Analytics handles user data, see Google's privacy policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.


  Outsourced data processing

  We have entered into an agreement with Google for the outsourcing of our data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.


  Demographic data collection by Google Analytics

  This website uses Google Analytics' demographic features. This allows reports to be generated containing statements about the age, gender, and interests of site visitors. This data comes from interest-based advertising from Google and third-party visitor data. This collected data cannot be attributed to any specific individual person. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account or you can forbid the collection of your data by Google Analytics as described in the section "Refusal of data collection".

  Webtrekk

  We use the technologies provided by Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com) for the statistical analysis of how our web pages are being used and for optimising our presentations.

  Information that your browser transfers within the framework of the use of these web pages will be collated and analysed. This is achieved by using a cookie technology and so-called pixels that are incorporated into every web page. The following data will be collated in this regard: Request (file name of the requested file), browser type / version, browser language, operating system used, the browser window's internal resolution, screen resolution, Javascript activation, Java on / off, cookies on / off, colour depth, referrer URL, IP address (is only collected anonymously and deleted immediately after use), time of access, clicks.

  Direct reference to specific individuals is ruled out at all times. The data collated in this way is used to create anonymous user profiles that form the basis for web statistics. The data collectted using Webtrekk technologies will not be used to personally identify visitors to these web pages and will never be combined with personal data about the bearer of the pseudonym without express consent provided separately by the data subject. Do you want to know more about the data we collect from you? Then please get in touch with us, quoting your individual and anonymised Webtrekk cookie ID. You can view the ID in your browser via the following link: Click here to view your Webtrekk cookie ID (EID).

  Objections may be made at any time to Webtrekk's collation and storage of data with effect for the future. To do so, please follow this link. Confirming the link will set a so-called opt-out cookie on your data carrier. This cookie will remain valid for five years. Please remember that deleting all cookies on your computer will also delete this opt-out cookie, i.e. the opt-out cookie must be reset if you still wish to continue to ob+Z(2)Sject to the collation of anonymised data by Webtrekk. The opt-out cookie is set for each browser and computer. You must activate the opt-out cookie in the different browsers or on the different computers in the event that you visit our web pages from home and work and with different browsers.

  6. Plugins and tools
  Google Maps

  This site uses the Google Maps map service via an API. It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  To use Google Maps, it is necessary to save your IP address. This information is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. The provider of this site has no influence on this data transfer.

  The use of Google Maps is in the interest of making our website appealing and to facilitate the location of places specified by us on the website. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

  Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of Google at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

  YouTube

  Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

  If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

  If you're logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account. 

  YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

  Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy